CONTACT

Breeder: Dorota & Katarzyna PLEWKA

Poland

tel: + 48 604 223 220

+48 692 441 231

e-mail: kplewka@tiravento.pl